Phải xin giấy phép xây dựng ở đâu, mẫu xin cấp giấy phép xây dựng

Đại Dương Xanh Glass

Phải xin giấy phép xây dựng ở đâu, mẫu xin cấp giấy phép xây dựng. Vì vậy nắm bắt những nội dung chi tiết cho một bản xin cấp giấy phép xây dựng là vô cùng cần thiết

LẮP ĐẶT TẠI HÀ ĐÔNG

102 Trần Phú - 0972836159

LẮP ĐẶT TẠI HOÀNG MAI

579 Trương Định - 0972836159

LẮP ĐẶT TẠI THANH XUÂN

02439981618 - 0972836159

LẮP ĐẶT TẠI CẦU GIẤY

92 Mai Dịch - 0972836159

LẮP ĐẶT TẠI TÂY HỒ

468 Thụy Khuê - 0972836159

Phải xin giấy phép xây dựng ở đâu, mẫu xin cấp giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng là một trong những yếu tố quan trọng cần làm trước khi bắt tay vào thi công một công trình xây dựng. Nhưng vẫn còn nhiều bạn có thắc mắc về địa điểm nộp giấy phép xây dựng. Vậy bài viết này sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời. 

Phải xin giấy phép xây dựng ở đâu, mẫu xin cấp giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng là gì

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình,... theo nguyện vọng trong phạm vi nội dung cấp phép. Đây là công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch xây dựng đô thị đã được thông qua, từ ấy xác định người dân xây dựng đúng hay không đúng theo quy hoạch. 

Mục đích của việc cấp giấy phép xây dựng

Cấp phép xây dựng nhằm tạo cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện xây dựng các công trình nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Đám báo quản lý việc xây dựng theo quy hoạch và việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường, bảo tồn các di tích lịch sử. văn hoá và các công trình kiến trúc có giá trị; phát triển kiến trúc mới, hiện đại, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Việc cấp phép xây dựng sẽ làm căn cứ để giám sát thi công, có thể xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, lập hồ sơ hoàn công và đăng ký sở hữu hoặc sử dụng công trình.

Mục đích của việc cấp giấy phép xây dựng

Nó được coi như tấm vé thông hành đối với các chủ đầu tư, là tiền đề để họ có thể thực hiện việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. 
Vì vậy nắm bắt những nội dung chi tiết cho một bản xin cấp giấy phép xây dựng là vô cùng cần thiết, nó giúp các chủ đầu tư tránh được những sai lầm về sau. 

Xin giấy phép xây dựng ở đâu 

Ủy ban nhân dân quận, huyện: Thời gian giải quyết trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì Ủy ban nhân dân quận, huyện phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.
Chủ đầu tư: Đối tượng là các khu đô thị mới, khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao, tất cả trường hợp xây dựng mới, công trình xây dựng tạm, sửa chữa cải tạo mà theo quy định phải xin giấy phép xây dựng trên phạm vi ranh giới khu đô thị, chế xuất, công nghiệp đó.

UBND Xã: Đây sẽ hướng đến đối tượng là nhà dân thuộc xã thuộc các điểm nhà lẻ tại nông thôn

Xin giấy phép xây dựng ở đâu 

Mẫu xin cấp giấy phép xây dựng 

UBND tỉnh,
TP trực thuộc TW
Cơ quan cấp GPXD...
-------------------
        Số:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
........, ngày........tháng........ năm ........
 
GIẤY PHÉP X Y DỰNG
Số:           /GPXD
(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)
-------------------------
1. Cấp cho: ................................................................................................
- Địa chỉ: ....................................................................................................
 Số nhà: .......Đường ....... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: ................
2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)...................................
- Theo thiết kế có ký hiệu:...........................................................................
- Do : .........................................lập
- Gồm các nội dung sau:
+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): .....................................................
+ Cốt nền xây dựng công trình: ....................................................................
+ Mật độ xây dựng: ............, hệ số sử dụng đất: ..........................................
+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ......................................................
+ Màu sắc công trình (nờ́u có): ....................................................................
+ Diện tích xây dựng (tầng một): ..........................m2
+ Tổng diện tích sàn (bao gổm cả tầng hầm và tầng lửng)........................m2
+ Chiều cao tầng 1:...............................m
+ Chiều cao công trình: ................m; số tầng  ...................................................
Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc.
3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: ....................................................................
4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.
Nơi nhận:                                    
- Như trên                                 
- Lư­u                                                            
..........., ngày ........ tháng .......... năm..........
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU Đ Y:
1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.
2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.
3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).
4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo
5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.
                                                              ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP
   1. Nội dung điều chỉnh:
   2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:
........, ngày ........ tháng .......... năm..........
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)