Định mức xây dựng 1776, 1777, 1778, 1779, 1789, 1091, 1172, 588 .pdf word excel

Định mức dự toán xây dựng là công cụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cơ chế thị trường nhằm công khai các thông tin để tăng tính cạnh tranh trong quá trình đầu tư xây dựng. Qua đó làm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung, và quản lý dự án xây dựng nói riêng.

Mô tả chi tiết

Tổng hợp file định mức xây dựng từ cũ tới mới đã được bổ sung sửa đổi – Các bạn cần file nào có thể inbox hỏi admin để được gửi. Thân tặng các bạn. Các bạn có nhu cầu làm cửa kính cường lực hay các hạng mục liên quan tới kính cường lực có thể cùng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm qua hotline.

Định mức xây dựng là gì ?

Định mức dự toán xây dựng là công cụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cơ chế thị trường nhằm công khai các thông tin để tăng tính cạnh tranh trong quá trình đầu tư xây dựng. Qua đó làm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung, và quản lý dự án xây dựng nói riêng.

Vì vậy việc xây dựng hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình 2013 là nhiệm vụ rất quan trọng trong quản lý xây dựng. Theo quy định của Nhà nước về quản lý chi phí đối với dự án đầu tư xây dựng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong đó quy định Nhà nước công bố những hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật để cho các chủ thể tham khảo trong quá trình quản lý chi phí. Việc vận dụng, áp dụng định mức ấy do chủ đầu tư quyết định. Trường hợp các định mức đã công bố mà không phù hợp thì chủ đầu tư cùng với các nhà thầu tư vấn điều chỉnh các định mức này để áp dụng. Riêng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước mà thực hiện theo phương thức chỉ định thầu thì đối với các định mức sửa đổi, những định mức mới thì phải được phép chấp thuận của người quyết định đầu tư. Năm 2013, Bộ Xây dựng triển khai sửa đổi bổ sung hoàn thiện các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật là thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Đồng thời cũng thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết 40 của Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng rà soát hoàn thiện các định mức dự toán xây dựng công trình.

Tìm hiểu kỹ hơn về định mức xây dựng qua trao đổi trực tiếp với ông Phạm Văn Khánh – Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng :

Có bao nhiêu định mức xây dựng công trình được sửa đổi và bổ sung ?

– Hiện nay có khoảng 10.000 định mức dự toán xây dựng công trình. Trong năm 2012, Bộ Xây dựng đã sửa đổi, hoàn thiện công bố 300 định mức. Năm 2013, theo kế hoạch đã hoàn thành và chuẩn bị công bố khoảng 1.500 định mức. Trong đó có khoảng 1.200 định mức liên quan đến xây dựng, và khoảng 300 định mức liên quan đến quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Nhiệm vụ sửa đổi hoàn thiện định mức dự toán là nhiệm vụ thường xuyên trong quản lý nhà nước. Vì định mức chúng ta công bố chỉ phù hợp với một công nghệ, điều kiện, biện pháp thi công chủ yếu. Khi công nghệ thay đổi, điều kiện thi công thay đổi thì phải sửa đổi cho phù hợp. Đặc biệt, khi có công nghệ mới chúng ta phải xây dựng định mức mới để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Khi một công nghệ mới ra đời thì Bộ Xây dựng đều có trách nhiệm xây dựng định mức mới. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước, nên số lượng cán bộ có hạn vì vậy trong quản lý nhà nước cũng phân cấp cho UBND các tỉnh, các bộ ngành hàng năm có định mức đặc thù mà chưa có trong hệ thống định mức do Bộ Xây dựng công bố thì UBND cấp tỉnh, các Bộ chuyên ngành sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng công bố áp dụng và gửi kết quả về Bộ Xây dựng. Trên cơ sở kết quả này, Bộ Xây dựng sẽ xem xét và đưa vào hệ thống định mức chung do Bộ Xây dựng công bố.

định mức xây dựng
định mức xây dựng

Vì sao phải bổ sung định mức dự toán xây dựng công trình mới ?

– Bổ sung các định mức dự toán xây dựng công trình là công việc thường xuyên. Bởi vì công nghệ mới, tiêu chuẩn mới, điều kiện áp dụng, điều kiện thi công thay đổi thì Bộ Xây dựng đều phải hoàn thiện các định mức dự toán xây dựng và công bố. Định mức dự toán xây dựng công trình số 1776/BXD-VP, ngày 16/8/2007 đã ban hành được 6 năm, nên các công nghệ đã nhiều thay đổi. Ngoài ra, năm 2012, Bộ Xây dựng đã sửa đổi nhiều tiêu chuẩn mới. Chính lý do trên, năm 2013 Bộ Xây dựng rà soát tổng thể một loạt các định mức để bổ sung và công bố.

Khi ban hành các định mức dự toán xây dựng công trình mới 2013 sẽ đáp ứng được vấn đề xây dựng cơ bản như thế nào?

– Định mức dự toán xây dựng công trình khi ban hành có nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất là định hướng, thứ hai là tạo ra thị trường minh bạch. Để đáp ứng được nhiệm vụ ấy thì chúng ta phải thường xuyên hoàn thiện định mức xây dựng để công bố. Hiện nay Bộ Xây dựng được Thủ tướng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT xây dựng và công bố định mức của công tác cào móc, tái chế mặt đường giao thông. Cụ thể đang ứng dụng cải tạo đường 5 Hà Nội – Hải Phòng. Công nghệ này rất mới, hiện đại đáp ứng được yêu cầu với nhiều ưu điểm như hiệu quả kinh tế cũng như bảo đảm yếu tố môi trường.

Nội dung chi tiết định mức xây dựng công trình : 

Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1776/BXD-VP
V/v: Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: – Các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
– Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
–  Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

– Căn cứ nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
– Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Quốc hội;
– Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Cơ quan TW của các đoàn thể;
– Toà án Nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát Nhân dân tối cao
– Văn phòng chính phủ;
– Các Sở XD, các Sở có công trình
xây dựng chuyên ngành;
– Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
– Lưu VP, Vụ PC, KTTC, Viện KTXD, H.300

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN XÂY DỰNG

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).

1. Nội dung định mức dự toán

Định mức dự toán bao gồm:

– Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

– Mức hao phí lao động:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.

– Mức hao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Kết cấu tập định mức dự toán

– Tập định mức dự toán được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất bao gồm 11 chương.

Chương I          : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Chương II         : Công tác đào, đắp đất, đá, cát

Chương III         : Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi

Chương IV        : Công tác làm đường

Chương V         : Công tác xây gạch đá

Chương VI        : Công tác bê tông tại chỗ

Chương VII       : Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

Chương VIII      : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ

Chương IX        : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép

Chương X         : Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác

Chương XI        : Các công tác khác

– Mỗi loại định mức được trình bầy tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.

– Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

+ Mức hao phí vật liệu khác như vật liệu làm dàn giáo xây, vật liệu phụ khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp xây dựng.

+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

Hướng dẫn áp dụng

– Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

– Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong một số chương công tác của Định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

– Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤4m; ≤16m; ≤50m và từ cốt 0.00 đến cốt >50m. Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v… nhưng khi thi công ở độ cao > 16m thì sử dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, cấp đất, đá trong định mức được sử dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong tập định mức này.

Nội dung định mức 1776

File excel định mức 1766 phần Xây dựng theo Quyết định 1776/BXD-VP (năm 2007), rất thuận tiện trong tra cứu mã hiệu các công tác xây dựng, lưu ý một số công tác đã được bổ sung, thay đổi trong các Quyết định 1091/QĐ-BXD (năm 2011), 1172/QĐ-BXD (năm 2012) và 588/QĐ-BXD (năm 2014).

STT Số hiệu Ngày  Ghi chú
I. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng
1 1776/BXD-VP 16/08/2007 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD. Xem Bảng so sánh sự thay đổi 1776/BXD-VP và 24/2005/QĐ-BXD
2 Định mức xây dựng 1091/QĐ-BXD 26/12/2011 Bổ sung công tác xây gạch bằng vật liệu không nung
3 Định mức xây dựng 1172/QĐ-BXD 26/12/2012 Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matit giảm 70% so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP
4 Định mức 588/QĐ-BXD 29/05/2014 Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, đường giao thông,… Bổ sung mới chương XII – Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (Mã hiệu AM.11000 đến AM.33000)
5 235/QĐ-BXD 04/04/2017 Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi; Công tác làm đường; Công tác hoàn thiện áp dụng các loại sơn đang sử dụng rộng rãi trên thị trường
6 1264/QĐ-BXD 18/12/2017 Sửa đổi và bổ dung công tác sử dụng vật liệu không nung
II. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt
1 1777/BXD-VP 16/08/2007 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 33/2005/QĐ-BXD
2 1173/QĐ-BXD 26/12/2012 Sửa đổi toàn bộ chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình công bố kèm theo CV số 1777/BXD-VP
3 587/QĐ-BXD 29/05/2014 Thay thế, sửa đổi bổ sung nhiều công tác thuộc chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
4 236/QĐ-BXD 04/04/2017 Bổ sung công tác lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàng gia nhiệt (BB.5100).
III. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát
1 1354/QD-BXD 28/12/2016 Thay thế công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007, có hiệu lực từ ngày 01/02/2017
IV. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Sửa chữa
1 Định mức 1778/BXD-VP 16/08/2007 Mã hiệu định mức 4 số bắt đầu bằng chữ X. Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 29/2000/QĐ-BXD
2 1129/QĐ-BXD 07/12/2009 Mã hiệu định mức 5 số bắt đầu bằng chữ S
3 1149/QĐ-BXD 09/11/2017
V. Định mức dự toán Dịch vụ công ích đô thị
1 591/QĐ-BXD 30/05/2014 Duy trì hệ thống thoát nước đô thị
2 592/QĐ-BXD 30/05/2014 Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị
3 593/QĐ-BXD 30/05/2014 Duy trì cây xanh đô thị
4 594/QĐ-BXD 30/05/2014 Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị
VI. Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
1 4970/QĐ-BCT 21/12/2016 Thay thế QĐ số 6060/QĐ-BTC, 6061/QĐ-BTC và văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29 tháng 8 năm 2015
VII. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng
1 1784/BXD-VP 16/08/2007
2 1329/QĐ-BXD 19/12/2016

File download định mức xây dựng .PDF .Word .Excel . Rar 

Định mức 1776: Download Định mức xây dựng 1776
Định mức 1777: Download Định mức xây dựng 1777
Định mức 1778: Download định mức xây dựng 1778
Định mức 1779: Download định mức xây dựng 1779
Định mức 1780: Download định mức xây dựng 1780
Định mức 1781: Download định mức xây dựng 1781
Định mức 1782: Download định mức xây dựng 1782
Định mức 1783: Download định mức xây dựng 1783
Định mức 587: Download Định mức 587
Định mức 588: Download Định mức xây dựng 588
Định mức 1129: Download Định mức xây dựng 1129
Định mức 1264: Download Định mức xây dựng 1264
Định mức 236: Download Định mức xây dựng 236
Định mức 1149: Download Định mức xây dựng 1149
Định mức 1354: Download Định mức xây dựng 1354
Định mức 1172: Download Định mức xây dựng 1172
Định mức 1091: Download Định mức xây dựng 1091
Định mức 1235Download Định mức xây dựng 235
Định mức 4970Download Định mức xây dựng 4970
Định mức 5607: Download Định mức xây dựng 5607
Tham khảo nhiều nguồn . TCòn cập nhật ….

Thẻ bài viết